โรงเรียนวัชรวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2
รอบรั้วนครชากังราว

โรงเรียนวัชรวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนผู้พัฒนาบอร์ดเกม Survivor From Black Snow จากโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เป็นโครงการที่ทางคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ ผ่านการสร้าง “เกมการเรียนรู้” เพื่อให้ผู้เรียนทดลองใช้ความคิด ทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ และความเข้าใจในทักษะการคิดเชิงออกแบบจึงได้ริเริ่มโครงการ THAMMASAT-BANPU Innovative Learning Program โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศใน อนาคต 


โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา “เกมการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรม • พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมให้กับเยาวชน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา “เกมการเรียนรู้” และการประยุกต์ใช้ ส่งเสริมการใช้ “เกมการเรียนรู้” ในวงกว้างอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
แชร์หน้านี้