ชมรมหุ่นยนต์หนองแดน โรงเรียนบ้านหนองแดน
รอบรั้วนครชากังราว

ชมรมหุ่นยนต์หนองแดน โรงเรียนบ้านหนองแดน

ชมรมหุ่นยนต์บ้านหนองแดน โรงเรียนบ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เริ่มการจัดชมรม ในปี 2559 โดยมีครูผู้มีความสนใจในด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ คือ นายจเด็ด ห้อยพรมราช ได้นำนักเรียนที่มีความสนใจการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งข้นหุ่นยนต์ในงานศิลหัตถกรรมนักเรียนตลอดมา ปัจจุบันชมรมหุ่นยนต์ได้ดำเนินการฝึกซ้อมและนำเด็กเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายด้านการเรียน โดยมีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เช่น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีการแข่งข้นต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นอกห้องเรียน

ผลงานการแข่งขันหุ่นยนต์

ปี 2559 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3

ปี 2560 1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ในรายการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3

ปี 2562 1. ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1- ป.6 2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3

ปี 2563 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ในรายการ Robot Sheepdog Competition ป.1-6 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ในรายการ Planet Exploration Competition ม.1-3 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ในรายการ Planet Exploration Competition ม.1-3

แชร์หน้านี้