ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เศรษฐกิจ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 31 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการกิจกรรมปฐมนิเทศฯ และ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวชี้แจงข้อตกลงและรายละเอียดการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมกันนี้มี นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากตำบลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จะคอยเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างและพัฒนา Creative Economy การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยี การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนในชุมชน ซึ่งพันธกิจต่างๆ ถือเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณาจารย์ นักศึกษา และการได้ทรัพยากรบุคคลจากโครงการในครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น”

แชร์หน้านี้