ม.ราชภัฎกำแพงเพชร เปิดช่องทางตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จำหน่ายสินค้าชาวไทยภูเขาสู่ตลาดอาเซียน
เศรษฐกิจ

ม.ราชภัฎกำแพงเพชร เปิดช่องทางตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จำหน่ายสินค้าชาวไทยภูเขาสู่ตลาดอาเซียน

วันที่11 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และกิจกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน "เปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน์" สู่ตลาดอาเซียน โดยมีนางสาวอรัญญา เดชมโนมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเก้าอี้หวาย ผ้าปักชาวเขา ชุดชาวเขา หัตถกรรมจักสาน การทอผ้ากะเหรี่ยง เครื่องเงินชาวเขา พรมเช็ดเท้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการทำธุรกิจชุมชนต้องปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะสิ่งที่ชุมชนเคยสร้างความสำเร็จให้ในการค้าหัตถกรรมในอดีต ไม่สามารถยืนยันความสำเร็จในอนาคตได้ และสินค้าเหล่านี้ ไม่สามารถจำหน่ายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาการ โดยใช้เทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ชาวเขาให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชน เปิดตลาดอนไลน์สู่ตลาดอาเซียน, เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing), อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วยการทำโฆษณาเฟสบุ๊ค (ไลฟ์สด) และบูรณาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเป็นการบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานแก่นักศึกษาในรายวิชากระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม รายวิชาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น และบูรณาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชาวเขากับการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม สาขาวิชาภาษาไทยด้วย


แชร์หน้านี้