กรมการพัฒนาชุมชน MOU โครงการ
ไลฟ์สไตล์

กรมการพัฒนาชุมชน MOU โครงการ"สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"ในถิ่นกำแพงเพชร

 วันเสาร์ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร   นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม และนายบุญช่วย หอมเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พร้อมภรรยา,นายน้อย - นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์  นายกเทศบาลเมืองปางมะค่า ร่วมต้อนรับและกล่าวต้อนรับ    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์,กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยโครงการ"สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีกลุ่มทอผ้าทั้งสิ้น 34 กลุ่ม มีเทคนิคผ้าที่หลากหลาย เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าตีนจก และผ้าปักชาวเขา โดยมีผ้าที่เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร คือ ลายศิลาล้อมเพชร ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหมักผงศิลาแลง และผ้าทอใยกล้วยไข่ 

ในการนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า  โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย  แก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ  และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกัน     ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมถึง การส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการ  สร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

แชร์หน้านี้