อำเภอคลองลาน จัดพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ข่าวสังคม

อำเภอคลองลาน จัดพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ที่วัดไพรสณฑ์รัตนาราม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี พร้อมได้รับเมตตาจาก พระครูปัญญาสัตติคุณ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉานมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน 


โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ที่มีสัญชาติไทย มีศีลจารวัตรที่งดงาม ตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ทุนเปรียญธรรม ๖ - ๙ ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา


แชร์หน้านี้