รฟท. ประชุมสรุปผลงานศึกษาสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ข่าวสังคม

รฟท. ประชุมสรุปผลงานศึกษาสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการเปิดประชุมสัมมนาสรุปผลการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ และสรุปแนวทาง รูปแบบทางวิศวกรรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครงการ และประเด็นสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นบริษัทนำ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด และบริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

โครงการทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก (East-West Corridor Upper) จากแม่สอด-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสำหรับศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย (1) วางแนวเส้นทาง เสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ รฟท. ได้จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 (2) ทบทวนผลการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม (3) สำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง และ (4) ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาฯ ณ เดือนตุลาคม 2564 แนวทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กาแพงเพชร-นครสวรรค์ เริ่มต้นโครงการสำรวจและออกแบบที่ กม. 0+750.00 ณ สถานีปากน้ำโพ และสิ้นสุดที่สถานีด่านแม่สอด ตำแหน่ง กม. 250+100.00 มีระยะทางประมาณ 250.875 กม. มีทั้งหมด 27 สถานี แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก มีสถานีทั้งหมด 23 สถานี ย่านขนส่งสินค้า (CY) 3 แห่ง ระยะทาง 183 กม. และ ช่วงที่ 2 ตาก-แม่สอด มีสถานีทั้งหมด 4 สถานี ย่านขนส่งสินค้า (CY) และศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง ระยะทาง 67.875 กม. แนวเส้นทางรถไฟมีโครงสร้างอุโมงค์ 4 แห่ง ประกอบด้วย อุโมงค์แห่งที่ 1 อุโมงค์ดอยรวก มีระยะทางยาว 15.5 กิโลเมตร อุโมงค์แห่งที่ 2 อุโมงค์ด่านแม่ละเมา1 มีระยะทางยาว 1.4 กิโลเมตร อุโมงค์แห่งที่ 3 อุโมงค์ด่านแม่ละเมา2มีระยะทางยาว 0.7 กิโลเมตร และอุโมงค์แห่งที่ 4 อุโมงค์ดอยพะวอ มีระยะทางยาว 12 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของโครงการส่วนใหญ่จะผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนช่วงที่ตัดเข้าอาเภอแม่สอดจะเป็นภูเขาสลับกับหุบเขา 

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร ลดระยะเวลาเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง ลดปัญหามลพิษ ลดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางให้มากยิ่งขึ้น


แชร์หน้านี้