คณะกรรมาธิการ ติดตามการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลระดับชุมชน ที่วิทยาลัยเกษตรกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

คณะกรรมาธิการ ติดตามการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลระดับชุมชน ที่วิทยาลัยเกษตรกำแพงเพชร

 วันที่ 22 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อยรับ นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและจัดโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการ กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 


เพื่อร่วมรับฟังแนวทางและแผนการดำเนินงานในส่วนของการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเอทานอล โดยจะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวะกรรมเข้ามาบริหารดูแลหลังจากที่มีการส่งมอบแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด พลังงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการดำเนินงาน พร้อมกับขับเคลื่อนให้มีการต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังและเกษตรกรต่อไปโดยให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการดำเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ทางการเกษตรอยู่จำนวน 3 ล้านไร่เศษ แบ่งเป็นพื้นที่ เพราะปลูก 710,00 ไร่ ซึ่งนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้ว มันสำปะหลังยังเป็นพืชพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก


ในการจัดตั้งโรงงานเอทานอลมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจรในจังหวัดกำแพงเพชร ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ก่อนที่จะร่วมกับคณะกรรมาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศึกษาดูระบบ และขั้นตอนกระบวนการผลิตที่โรงผลิตแปรรูปมันสำปะหลัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้