สพป. กำแพงเพชร เขต 1 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มอบรางวัลชนะเลิศ ราลวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ให้แก่นักเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ตามโครงการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหัวข้อ “ยาเสพติดให้โทษ” “อยู่อย่างปลอดภัยในภาวะ (Covid-19)” และ “ความงดงามของจังหวัดกำแพงเพชร” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ยาเสพติดให้โทษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายปกรณ์ เมฆเลื่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายณัฐศิลป์ เกิดสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงณัชชา รัตนอุดมวรรณา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายศราวุฒิ มะลิพรม โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์, เด็กชายชินห์ณภัทร วันพูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงศิริพร พลสงัด โรงเรียนบ้านบึงทับแรด, เด็กหญิงชัญญาฎา พวงสายใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และเด็กหญิงกนกพร เพชรศักดินาลัย โรงเรียนบ้านเขาคีริส

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ยาเสพติดให้โทษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรหมพร โสภา โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงภวันรัตน์ ศะริจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงจิตตินี เป็งทา โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกชพรรณ พูลเขียว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กชายมหัถชัย พรมเพียร โรงเรียนบ้านทรงธรรม, เด็กชายสรวิชญ์ จันทวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาคีริส, เด็กหญิงอริสา ทองยอด โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง และเด็กหญิงหทัยรัตน์ คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ยาเสพติดให้โทษ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจ้ไส โรงเรียนบ้านดงซ่อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายกิตตินันท์ หนูวงค์ โรงเรียนบ้านโบนใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศดานันท์ ละราคี โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงวิไลวรรณ สีหาพรม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่, เด็กชายธีรเดช อินกลัด โรงเรียนบ้านหนองหลวง, เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกิดอ่วม โรงเรียนบ้านหนองหลวง และเด็กหญิงอุรุชา ธรรมสอน โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ


ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อยู่อย่างปลอดภัยในภาวะ (Covid-19)

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงลัลลภัสช์ คำวงศ์วาลย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปุณญรินทร์ ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดสว่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงกิดติพิชญ์ เรียงจารุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เด็กชายชยพล ทรรศนโมไนย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงวรกร เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงพีรดา กัลปญุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และเด็กหญิงกรองแก้ว อินทร์เจริญ โรงเรียนบ้านดงซ่อม

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อยู่อย่างปลอดภัยในภาวะ (Covid-19)

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสรัล พัฒนมาศ โรงเรียนบ้านลานสะเดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงประภาพักตร์ ศรีไชยทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง

รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายปรมัตถ์ ฤทธิ์อยู่ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเตชิดา อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงจิตตภัทร์ กาฬพัน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว, เด็กชายกิตติวุธ กาเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา, เด็กชายชนาภัท สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ และเด็กชายศุภวิชญ์ พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ อยู่อย่างปลอดภัยในภาวะ (Covid-19)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนันทกร พะโยม โรงเรียนบ้านหนองหลวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุนิษา แสนยมาตร โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงอมรรัตน์ ศิลาวงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงสุภาพร วงค์สุวรรณ โรงเรียนบ้านดงซ่อม, เด็หญิงณัฐกานต์ มะลิวงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา, เด็กหญิงสาวิกา เลินไรสง โรงเรียนบ้านโนนใหญ่, เด็กชายอภิชัย คำบรรลือ โรงเรียนบ้านบึงทับแรด และเด็กชายนภกานต์ บุโฮม โรงเรียนบ้านโนนใหญ่


ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ความงดงามของจังหวัดกำแพงเพชร

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กขายบุณยกร สมมั่ง โรงเรียนบ้านลานสะเดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงทัศนีย์ภร พงษ์มา โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายสุรณัชภ์ เงินฉลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงทิฆัมพร เกตุกัน โรงเรียนบ้านไทรย้อย, เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ จิตมั่น โรงเรียนบ้านเขาคีริส, เด็กชายศุภวิชญ์ คำภู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงไอริส อมณธีฬา โรแวน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และเด็กหญิงพัชริดา กันพักตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ความงดงามของจังหวัดกำแพงเพชร

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายปัณณคุณ ภาวศุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงกวินตา สายรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนริสรา รักชาติ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงมนัสวรรณ เงินจลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร, เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีคะเรศ โรงเรียนบ้านเขาคีริส, เด็กชายธนวินท์ ปานะคำ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว, เด็กหญิงออริษา อินศรี โรงเรียนบ้านหนองหลวง และเด็กหญิงกุลธิดา จันสุคต โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ความงดงามของจังหวัดกำแพงเพชร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิชา จันทลิต โรงเรียนบ้านโบนใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายไทกะ โอคาโมะโตะ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงฑิฆัมพร ปานทุ่ง โรงเรียนบ้านหนองหลวง

รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงภัทรกันย์ อินทร์วังคู่ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ และเด็กหญิงกรรณิการ์ วรพต โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา


แชร์หน้านี้