พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมภาณพิลาส ขึ้นเป็น
ข่าวการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมภาณพิลาส ขึ้นเป็น "พระราชาคณะเจ้าคณะรอง"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ราชกิจจานุเบษา เล่ม 140 ตอนที่ 27 ข หน้า 1-2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมภาณพิลาส ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ พุทธศาสตรวิภัชโกศล โสภณสังฆกิจบริหาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พร้อมกันนี้ ราชกิจจานุเบษา เล่ม 140 ตอนที่ 27 ข หน้า 3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ยังได้เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูป ซึ่งมีรายนามของ พระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร โดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระราชวชิรเมธี เป็น พระเทพวชิรเมธี ศรีปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1


นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบษา เล่ม 140 ตอนที่ 27 ข หน้า 3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ยังได้ประกาศให้ พระครูปัญญาสัตติคุณ วัดไพรสณฑ์รัตนาราม จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสุนทรวชิราจารย์


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้