รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายให้ ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วย นางรัตนา ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 ดรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกและทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อ ที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

ทั้งนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมมีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 4 เข้าศึกษาในทุกแผนการเรียนไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 270 คน จากที่มาของนักเรียนที่แตกต่างทั้งสภาพแวดล้อม สถานศึกษาย่อมมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง เพียงพอและเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ครูต้องคำนึงถึง ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้วางแผนและกำหนดจัด กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้