รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน

วันที่ 9 พฤาภาคม 2566 ที่วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม


ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนซึ่งซึมชับวิถีการดำรงชีวิตของชาวต่างชาติตามความเชื่อและค่านิยม บริโภคสื่ออย่างขาดวิจารณญาณ ลอกเลียนแบบอย่างขาดสติ หลงลืมวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนรากเหง้าความเป็นไทยดำเนินชีวิตและประพฤติตนล่อแหลมต่อศีลธรรม จริยธรรมห่างไกลศาสนา ไม่เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สร้างปัญหาทางสังคมมากมาย ดังปรากฏตามสื่อต่างๆ หากปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ดำเนินต่อไปในที่สุดโครงสร้างทางสังคมจะถูกทำลาย


ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า นักเรียนตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และครอบครัว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 240 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และพระวิทยากรเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ

แชร์หน้านี้