จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีเกิดอุทกภัย
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีเกิดอุทกภัย

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ชั้น 2 ห้องประชุมกลีบจำปา ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise:TTX ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล กรอบการฝึก รูปแบบการฝึก และเป้าหมายการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีอุทกภัย และซักซ้อมบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ประกอบกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้กำหนดให้มีการฝึกศูนย์ดังกล่าว โดยได้จัดทำแนวทางการฝึกฯ กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล   

เพื่อเตรียมความพร้อม และทดสอบความเข้าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในจังหวัด โดยให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งเป็นการฝึกบุคลากรให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการใช้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถวางแผนการช่วยเหลือการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างทันทวงที

แชร์หน้านี้