กฟภ. พรานกระต่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง
ข่าวสังคม

กฟภ. พรานกระต่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง "PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์ )"

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายมนูญ ใจซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding : MOU) "PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์ )" โดยมี นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวักำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปรีชา แก้วสุข ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร, และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี


ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย ด้านกายภาพมีต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าจำนวนมากส่งผลกระทบกับระบบจำหน่าย ก่อให้เกิดปัญหา กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น จึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยวิธีการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าและเพื่อเป็นการบูรณาการ ใช้ประโยชน์จากต้นไม้, เศษกิ่งไม้ และใบไม้ สร้างคุณค่าเพิ่ม ในเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ชุมชน ในพื้นที่ ตามแผนงาน "PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์)"

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และพัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานและชุมชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานและทุกภาคส่วน


บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาอำเภอพรานกระต่าย : ด้านการรับ-จัดส่ง สินค้าผลิตภัณฑ์จากไม้สิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์)" จำหน่ายสินค้า และอื่นๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ การบรรจุผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง : สนับสนุน และความร่วมมือ ในการอบรม/แนะนำการตัดต้นไม้ จัดส่งต้นไม้ที่ตัดในพื้นที่รับผิดชอบ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เทศบาลตำบลบ้านพราน : สนับสนุน และความร่วมมือ ในการอบรม/แนะนำ การตัดต้นไม้ จัดส่งต้นไม้ที่ตัดในพื้นที่รับผิดชอบ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่: สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมอบกากวัตถุดิบจากเถ้าชีวมวลเพื่อนำมาจัดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในการช่วยเหลือชุมชน เกษตรกร

บริษัทเจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัด : สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมอบกากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาจัดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรในพื้นที่

วิสาหกิจชุมชนในอำเภอพรานกระต่ายและพื้นที่ใกล้เคียง : ร่วมมือในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากไม้ การออกแบบปรับปรุงสินค้า และอื่นๆ

ผู้รับจ้างเหมาตัดตันไม้ และผู้รับเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย : ให้ความร่วมมือในการขนส่งต้นไม้ที่ตัดแล้ว จากภารกิจการบำรุงรักษาและการเปิดไลน์ในการก่อสร้างฯ เพื่อนำมาแปรรูป เป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม

แชร์หน้านี้