ทต.พรานกระต่าย ประชุมพิจารณางบปรับปรุงผิวจราจร ถนนประเวศไพรวัน
ข่าวสังคม

ทต.พรานกระต่าย ประชุมพิจารณางบปรับปรุงผิวจราจร ถนนประเวศไพรวัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังกำแพงเพชร สภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยมี อานนท์ อิภิชาติตรากูล นายกเทศบาลตำบลพรานกระต่าย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และสมาชิกเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เข้าร่วมการประชุมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ),  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ), ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ต่อจากที่ก่อสร้างไว้เดิม) ถนนป่าแดงกลางถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 3042


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนประเวศไพรวัน บริเวณสามแยกกำแพงเพชร-สุโขทัย, ญัตติ ขอยกเลิกการโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย, ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะตลาดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย และญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุง ศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center)

แชร์หน้านี้