ชป. แถลงข่าวผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร
ข่าวสังคม

ชป. แถลงข่าวผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร

วันที่16 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ร่วมแถลงข่าวผลการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการฯ พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ขณะนี้ได้จัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงโครงการฯ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ จำนวน 20 สาย ความยาว รวมประมาณ 500 กิโลเมตร 2) ปรับปรุงอาคารเดิมจำนวน 362 แห่ง 3) ก่อสร้างใหม่ 16 แห่ง 4) รื้อถอน อาคารเดิม 92 แห่ง 5) โครงการแก้มลิง 24 แห่ง และดำเนินการคัดเลือกอาคารที่มีความจำเป็นอันดับต้นๆ มาศึกษาออกแบบเบื้องต้น ได้แก่ Feeder Canal คลอง MC แก้มลิงหนองดงขวัญ และแก้มลิงบึงสว่างอารมณ์ โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงโครงการทั้งหมดราว 4,700 ล้านบาท และใช้เวลาในการดำเนินการ 10 ปี เมื่อปรับปรุงโครงการตามฯผลการศึกษาแล้ว ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้โครงการฯ มีศักยภาพในการเก็บน้ำ และหมุนเวียนการใช้น้ำเป็นรอบเวรคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า 700 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 


และสามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 550,000 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

แชร์หน้านี้