นายก อบจ.กำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
ข่าวสังคม

นายก อบจ.กำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร) นายกมล  สิมเมือง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่แทน นายจำนงค์  แก้วทองดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย สอ.ดร.ณรงค์  อยู่ปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม


การประชุมสภาในวันนี้มีข้อราชการหารือทั้งสิ้น 9 วาระ โดยวาระที่สำคัญในการประชุม คือ เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน  217,964,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายในการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จำนวน 127 โครงการ

พร้อมกันนี้ นายสุนทร รัตนากร ได้พูดถึงการจัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ตนยังคนมีความคิดที่จะสานต่อความตั้งใจไว้ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์กลางของการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เป็นการช่วยลดความรุนแรง ความพิการ และการเสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ เพราะนั่นหมายถึงการรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนในยามวิกฤติได้  โดยสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ เมื่อมีกองสาธารณสุขแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะสามารถดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 


ในส่วนของการจัดซื้อวัคซีน นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การปลดล็อกให้ อปท.ซื้อวัคซีนได้ ขณะนี้ได้ประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรายละเอียดของการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน แนวทางการจัดซื้อ การบริหารจัดการ โดยขณะนี้มีงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งจะจัดซื้อวัคซีนได้ 3 หมื่นโดส ฉีดให้กับประชาชน 15,000 คน หนุนการจัดหาวัคซีนบริการประชาชน เพียงรอรายละเอียดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแจ้งแนวทางที่ชัดเจนก่อน
แชร์หน้านี้