อบจ.กำแพงเพชร เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้าน จัดหาวัคซีนบริการประชาชน
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้าน จัดหาวัคซีนบริการประชาชน

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ที่เปิดโอกาสให้เอกชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการหาวัคซีน เพื่อดำเนินการบริการประชาชนในพื้นที่นั้น


ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ ประชาชน จะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง ยังเป็นการแบ่งเบาภาระ ของรัฐบาล ที่ให้ท้องถิ่นดูแล อย่างไรก็ตาม เราเองคงจะต้อง ประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในเรื่องรายละเอียดของการดำเนินงาน ว่าถ้าดำเนินการได้ จะให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างไร เพราะเมื่อเปิดโอกาสแล้ว แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎข้อระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะสิ่งที่สำคัญ วิธีการบริหารจัดการ ที่มีให้เกิดการซ้ำซ้อน มีให้เกิดความเสียหาย ทั้งประชาชนผู้รับบริการ รวมไปถึงงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งคงจะต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งแนวทางการจัดซื้อวิธีการบริหารจัดการ จากคณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด อีกครั้ง


แต่หากจะพูดในเรื่องของงบประมาณนั้น ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หลังจากที่ทราบข่าวในราชกิจจาฯ ก็มีการ ปรึกษาหารือในระดับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหางบประมาณที่มีตั้งอยู่ไว้แล้วในภาวะฉุกเฉินหรืออาจจะเป็นเงินสะสม ขณะนี้รวบรวมได้รวบรวมแล้วประมาณ 30 กว่าล้านบาท หรือหากจัดซื้อวัคซีน ก็ได้ประมาณ 3 หมื่นโด๊ท ที่จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 คน หรือหากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเห็นว่ายังไม่เพียงพอทางอบจ.กำแพงเพชรเองก็จะได้พิจารณาดูงบประมาณ ในส่วนอื่น มาสนับสนุนเพิ่มเติม เพราะเล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วน ที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อบริการผู้ติดเชื้อ โควิดที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเช่นกัน


แชร์หน้านี้