กศจ.กำแพงเพชร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 23 ราย
ข่าวการศึกษา

กศจ.กำแพงเพชร ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 23 ราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเดินทางมาปฐมนิเทศ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และนายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความยินดีและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานตามหลักครองตน ครองคน ครองงาน เน้นการพัฒนาให้นักเรียนเก่งทั้งคุณภาพ และคุณธรรม


ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ได้แก่

นางสาวภิญญาพัชญ์ รัศมีจันทร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวปัญญาพร มั่นรอต เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววรวรรณ พุ่มถาวร เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวมนัสชนก บุตรสำราญ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวชมนภัส เรืองศรี  เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทิญา นามปัญญา เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวกุลิสรา แตนดำรงสิน เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวอิงฟ้า ศรีโยธา เอกภาษาอังกฤษ

บางสาวน้ำฝน ไผ่แก้ว เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวมาลิสา บุญมี เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวทักษพร สมสร้อย เอกภาษาอังกฤษ

นายธนัญพงษ์ เต็งโรจน์นภาพร เอกคอมพิวเตอร์

นายกาจวาที ประทุมแสง เอกคอมพิวเตอร์


นางสาววรกานต์ ตาสิงห์ เอกคณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ เงินเจริญ เอกคณิตศาสตร์

นางสาวธัญสิริ อันจร เอกคณิตศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ ดอนไพรเมือง เอกคณิตศาสตร์

นายชัยพล อุหมเสฎฐ์ชัย เอกคณิตศาสตร์

นายณัฐนนท์ คันยุโส เอกคณิตศาสตร์

นางสาวอัญญารัตน์ อาจผักปัง เอกคณิตศาสตร์

นางสาวอิศราพร โพธิสีมา เอกคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพิกา โปธิกำ เอกคณิตศาสตร์

นางสาวนภัสสร ปิมแปง เอกคณิตศาสตร์

แชร์หน้านี้