จังหวัดกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เนื่องด้วย บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด และคณะได้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมคุณศีลธรรม นำการศึกษาขึ้น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติมารยาทไทย มัคนายกน้อย การเรียนรู้ศีล 5 เพื่อทำให้เกิดสมาธิ และปัญญาโดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นคนดี สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นการสร้างสังคมคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้นำโครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดำเนินการภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกับนายอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)


โดยหลังจากนี้จะได้ดำเนินการจัดอบรมมารยาทไทย ศาสนพิธี และศีล 5 ให้แก่ครูแกนนำจากสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมเป็น 80 คน จัดอบรมการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมให้กับโรงเรียนทุกสังกัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมเป็น 80 คน จัดอบรมการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม ให้กับให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด และปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมเป็น 80 คน

แชร์หน้านี้