วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก่อนเปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564
ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก่อนเปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564

นาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้มีมติให้ขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 ถึง 11 มิถุนายน 2564 ใช้การเรียนการสอนรูปแบบผสมออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เน้นการสอนทฤษฎีหรือการสอนทฤษฎีหัวงานก่อนไม่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ครูผู้สอนจะนัดพบกับนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อย เพื่อรับเอกสารใบงานแบบฝึกหัดและใบความรู้ต่างๆเมื่อถึงเวลาส่งงาน จึงให้นักเรียนหรือตัวแทนมาสาธิตประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะจัดกลุ่มรายวิชาละไม่เกิน 5 คน และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนออกไปตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับช่วงที่ 2 เป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติอาจจะมีการประเมินและวัดผลในกรณีที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเท่านั้น*

แชร์หน้านี้