ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ข่าวสังคม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม


เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าให้คงอยู่ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและเอื้อประโยชน์ต่อไป

แชร์หน้านี้