จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม


โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อจัดตั้ง "กองทุนนักเรียนดี มีคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร"สำหรับเยาวชนครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114 กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย และแนะนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง ย้ายมาดำรงตำแน่งใหม่ในระดับนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมประจำประจำเดือนพฤษภาคม โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564, การดำเนินงานโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564, ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การเพิ่มแชทบอก "น้องสิทธิ" เป็นเพื่อน และแนะนำวิธีใช้งานแชทเบื้องต้น, ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๐) , รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดกำแพงเพชร, การขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และการดำเนินงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ปี 2564 และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

แชร์หน้านี้