จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุม


ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง


ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และสอดคล้องกับชุมชน ปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นรับสมัคร 3. ขั้นส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ของกลุ่มเป้าหมาย 4. ขั้นประเมินผลเพื่อรับรองการพัฒนา และ 5. ขั้นรายงานผล

แชร์หน้านี้