จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2564
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณแปลงปลูกป่า บ้านวังพึง ม. 8 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร,ตำรวจ,ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาส ลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าให้คงอยู่ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและเอื้อประโยชน์ต่อไป


แชร์หน้านี้