จ.กำแพงเพชร โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ
ข่าวสังคม

จ.กำแพงเพชร โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่ และพนักงานหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเพื่อส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝั่งค่านิยมทางพุทธศาสนา รวมถึงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนโดยบรรยากาศภายในการดำเนินกิจกรรม นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการจดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นร่วมกันสมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโคโรน่า 2019

แชร์หน้านี้