รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามการปรับปรุงโครงการส่งน้ำท่อทองแดงจ.กำแพงเพชรแก้ไขแล้งซ้ำซากให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า550,000ไร่
ข่าวสังคม

รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามการปรับปรุงโครงการส่งน้ำท่อทองแดงจ.กำแพงเพชรแก้ไขแล้งซ้ำซากให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า550,000ไร่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการศึกษาความเหมาะสมการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4,นายสุทธิชัย ไพรสันต์ผู้อำนวยการโครงการและคณะ ต้อนรับ
 ด้าน รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานจะดำเนินการปรับปรุงคลองชลประทานท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโครงพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สร้างมาเป็นเวลากว่า 35 ปี ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ เขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร และขณะนี้บางส่วนมีการชำรุดต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นมากจึงเห็นควรมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่า ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรได้กว่า 300 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำนวน 550,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 88,000 หลังคาเรือน รวมระยะเป็นคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ จำนวน 5 สาย รวมระยะทาง 506 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ จำนวน 4,700 ล้านบาท


 


ผลจากการศึกษาทำให้เห็นถึงสภาพปัญหา และแนวทางการปรับปรุงชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการศึกษาในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการประเมินถึงน้ำต้นทุนและความต้องการของ ผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ผลการปรับปรุง ในระบบของชลประทาน ทั้งน้ำต้นทุนและพื้นที่ชลประทาน คลองส่งน้ำ อาคาร คลองหรืออาคารอาบน้ำ ท่อลอดถนนสะพานรถยนต์ โดยจัดลำดับ ความสำคัญพร้อมออกแบบในการบรรจุแผนเพื่อปรับปรุงในแต่ละปีโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง ที่มีความยาวกว่า 500 กิโลเมตร ให้ประชาชนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง โดยระบบการบริหารจัดการ ที่ดีมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชน เดินทางไปดู สภาพของจริงทั้งประตูน้ำ และ จุดสำคัญต่างๆที่จะดำเนินการปรับปรุง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชมฝายแม่น้ำปิง และเยี่ยมชมบริเวณโครงการนำร่องประกอบด้วย ปตร.ปากคลองท่อทองแดง - ปากคลอง 2 L-M C และ ทรบ.กำนันอ๋า ต.สระแก้ว

แชร์หน้านี้