มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพุทธชาด อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนตำบลคลองลาน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ของเครือข่ายสวัสดิการให้กับประชาชนตำบลคลองลาน เพื่อให้คนในชุมชนตะหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ถอดบทเรียนในพื้นที่คลองลานเรื่องคือความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดกับชุมชน

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล, คุณอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ และนายตอง แช่ซี่ (ปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรม) โดยมี ดร. วิทยา คามุณี เป็นดำเนินรายการในการสัมมนา

แชร์หน้านี้