ประชุมสภา ทม.กำแพงเพชร ครั้งแรก ตั้ง
ข่าวสังคม

ประชุมสภา ทม.กำแพงเพชร ครั้งแรก ตั้ง "พิพัฒน์ จงมีความสุข" เป็นประธานสภาเทศบาล

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้มีที่ประชุมได้พิจารณา เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2564

โดยเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งแรก จากนั้น นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวเชิญ นายชลอ ดวงคำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกล่าวคำปฏิญาณตน


หลังจากนั้น ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายพิพัฒน์ จงมีความสามสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับการเสนอชื่อและมีมติที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จากนั้น นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ได้ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตามระเบียบวาระที่วางไว้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือก นายเชิญ นรกิจ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีมติเห็นชอบ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ดังนี้ สมัยแรก กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2564 สมัยที่สอง กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 สมัยที่สาม กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 สมัยที่สี่ กำหนดสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2565) คือสมัยแรก กำหนดสมัยประชุม 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1- 30 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมกันนี้ที่ประชุมสภาได้เพิ่มวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่ 1.นายอนันต์ บรรณา 2.นายปิยะเทพ กลึงมั่น 3.นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย


แชร์หน้านี้