แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  มอบทุนการศึกษาให้บุตรบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข่าวการศึกษา

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาให้บุตรบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางจินดา สันตติวงศ์ไชย และนางสายพิณ อินทโชติ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้สนับสนุนเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา เพิ่มเติม จำนวน 14,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 34,000 บาท

จังหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สรุปประจำปี 2564 จังหวัดกำแพงเพชรมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นตอน และคุณสมบัติการขอรับทุน จำนวน 24 ราย และในวันนี้มีนักเรียนสามารถมาเข้าร่วมพิธีรับทุนได้ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 7 ราย ระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 2 ราย และระดับปริญญาตรี ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 2 ราย โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้