โรงเรียนมัธยมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักเรียนวันแรก
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนมัธยมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักเรียนวันแรก

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการออกหนังสือถึงแนวทางการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดไปดำเนินการ ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นั้น 

ล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรหลายโรงเรียน ต่างเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กันอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกประมาณวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564   

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้บริการตอบข้อซักถาม อำนวยความสะดวก รับข้อร้องเรียนและทำความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตลอดจนจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม

นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกสามารถยื่นแบบแสดงความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดหาที่เรียนให้ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 (ผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์  www.secondary41.go.th ) และจะต้องดำเนินแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โทร. 055-713673-4 ต่อ 103

แชร์หน้านี้