คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการสัมมนา เรื่อง
ข่าวสังคม

คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาทภารกิจของจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน และมาตรการ การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาม ต. อำเภอโกสัมพีนคร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดและกล่าวปิด โครงการสัมมนา เรื่อง "บทบาทภารกิจของจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชน และมาตรการ การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน" โดยมีนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการ ปกครองคนที่ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ จัดโดย คณะกรรมาธิการ การปกครองสภาผู้แทนราษฎร


โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเป้าหมายอำเภอพรานกระต่ายเข้าร่วมการสัมมนา 500 คน 


ซึ่งเล็งเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคส่วนของจังหวัด ที่เป็นเขต บริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ที่เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงกรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และรับทราบช่องทางการขอรับการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อน จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คณะกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปัญหาหรือความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป


 ในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความรู้ ,ด้านการเกษตร ,ด้านการประกอบอาชีพ ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สปก. ,การทำบัญชีครัวเรือน และ การแจกพืชผัก แจกขวดทำน้ำหยด และสาธิตการใช้ระบบโซล่าเซลล์


นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของกลุ่มโอทอป จากอำเภอต่างๆและสินค้าการเกษตรต่าง และยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19อีกด้วย 


แชร์หน้านี้