จังหวัดกำแพงเพชร คัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร คัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13

วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือก


มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร(ม.ท.ศ) เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษา ม.ปลาย ให้ผู้ที่จบ ม. ๓ มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเป็นความต้องการ และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติบ่มเพาะวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่น ตั้งแต่ปี 2552-2563 จำนวน 1,935 ราย รวมเงินทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จัดสรรไปแล้ว 533.99 ล้านบาท

แชร์หน้านี้