ผอ. ยุทธนา  เฮี๊ยะหลง อดีตผู้อำนวยการ ธกส.กำแพงเพชร เปิดตัวพร้อมทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนหวังเอาประสบการณ์ทั้งชีวิต มาพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ข่าวสังคม

ผอ. ยุทธนา เฮี๊ยะหลง อดีตผู้อำนวยการ ธกส.กำแพงเพชร เปิดตัวพร้อมทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนหวังเอาประสบการณ์ทั้งชีวิต มาพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก "นายใหญ่คือประชาชน"

วันที่31 มีนาคม 64 ที่ผ่านมาที่บ้านพักหน้า อบต.ป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง อดีตผู้อำนวยการ ธกส.กำแพงเพชร ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อเปิดตัวรับใช้พี่น้องประชาชนในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา โดยมีผู้นำท้องถิ่นจากพื้นที่ใกล้เคียงและพ่อค้านักธุรกิจและประชาชนชาวบ้านตำบลป่าพุทราร่วมงานคับคั่ง


ทั้งนี้นายยุทธนากล่าวว่า จากการที่เป็นคนที่มีพื้นเพอยู่ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรีหลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้วพบว่า ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายพอสมควรอีกทั้งได้มีผู้ใหญ่อีกหลายท่าน ที่อยากจะให้ตนนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ ตนเองจะมีความพร้อมมากที่สุด โดยมองเห็นแนวทางการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนไว้6ประการคือ


 1.การทำแผนพัฒนาตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีให้ขาดโอกาสในขณะที่มีงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยตั้งแต่รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะรถกู้ภัยพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที 3.เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม ทั้งการฝึกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและการสร้างเครือข่ายรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. 4.เจ้าหน้าที่อปพร.หรืออสม.ดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องสวัสดิการ เรื่องการดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นคง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆตามที่ระเบียบกำหนด 5. เกษตรกรทุกครัวเรือนจะต้องได้เข้าเป็นลูกค้าธกส.เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบจากนายทุนเสียดอกเบี้ยจะแพงกว่ากฎหมายที่กำหนด และเรื่องที่6 สุดท้ายที่สำคัญคือการแก้ปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรที่ถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจะได้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ในพื้นที่เกิดแหล่งน้ำเพียงพอต่อพี่น้องเกษตรกร มีน้ำใช้ประกอบการทำกินตลอดทั้งปี 


ทั้งหมดเป็นภาพรวมในเบื้องต้นที่อยากจะทำให้พี่น้องประชาชน หากตนเองได้รับการไว้วางใจ ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดภายใต้แนวทาง"นายใหญ่ คือประชาชน"

แชร์หน้านี้