วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563
ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อนนักเรียนร่วมสถาบัน ความรักใคร่ผูกพันของนักเรียนและผู้ปกครอง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นสื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้จบการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป


สำหรับปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 561 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 759 คน รวมทั้งสิ้น 1,320 คน ข่าว/ภาพ*-วัฒนา 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคมอบใบประกาศนียบัตร
แชร์หน้านี้