กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
ข่าวสังคม

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ได้เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทวงมหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี


โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 และในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในจังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหมด 17 จังหวัด เป็นจำนวนครัวเรือน 98 ครัวเรือน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 1.,288,712 บาท และในปี 2564 นี้ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้เป็นการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 10,000,000 บาท และในวันนี้ เป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 202,040 บาท


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน รวม 50 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 64,500 บาท โดยเป็นการมอบจักรยานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน และให้นักเรียนยืมใช้ เพื่อขับขี่มาโรงเรียนและกลับบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง
แชร์หน้านี้