อำเภอพรานกระต่าย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด
ข่าวสังคม

อำเภอพรานกระต่าย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด "TO Be Number One CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021" โดยมี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬาจากตำบลต่างๆ ในอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพรานกระต่าย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินการดำเนินงานของชมรม TO Be Number One ประเภทชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม TO Be Number One CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO Be Number One)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เครือข่ายชุมชน ให้ความสำคัญในการดำเนินงานชมรม (TO Be Number One) ในเขตรับผิดชอบ


สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย, อบต.คุยบ้านโอง, อบต.วังตะแบก, อบตท่าไม้, อบต.หนองหัววัว, อบต.ถ้ำกระต่ายทอง และ อบต.วังควงแชร์หน้านี้