เปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

เปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “บริรักษ์ไทย” มีนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน คระครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี

โดยในพิธีดังกล่าวมีวัตถุเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่างวิทยาลัยฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนานักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น เป็นการพัฒนากำลังคนให้พร้อมกับตลาดแรงงงาน ตามแผนพัฒนาประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการและประกอบธุรกิจของนักศึกษาและประชาชนในชุมชน ในการสร้างความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามภารกิจของศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร

พร้อมทั้งยกระดับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิสาหกิจเพื่อการศึกษาตามนโนบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้จัดตั้งขึ้นในสถานศึกษาต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ ในการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พร้อมที่จะประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายโรงงานในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา สาขาอาหารและโภชนา การตลาด การบัญชี เลขานุการ ไฟฟ้า ช่างยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ในการดำเนินงานของศูนย์บริรักษ์ไทย ภายใต้ภารกิจศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร และบริรักษ์ไทยคาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้