ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้นักศึกษา
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้นักศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 112 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 24 คน นักศึกษาหญิง 88 คน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้มีความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสืออย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างนักศึกษา คณะครุศาสตร์ให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านแนวความคิด หลักการ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้อง


ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะต้องสอนกิจกรรมลูกเสือในการฝึกประสบการณ์วิซาชีพครูในชั้นปีที่ 4 และ 5 ต่อไป

แชร์หน้านี้