โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร. ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการภาคเหนือตอนล่าง โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้เน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมสายศิลป์ทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน


การจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อนนักเรียนร่วมสถาบัน ความรักใคร่ผูกพันของนักเรียนและผู้ปกครอง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเป็นสื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้จบการศึกษา โดยจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี การผูกข้อมือสู่ขวัญ การมอบของที่ระลึกจากเพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
แชร์หน้านี้