สพป.  กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองแดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หรือการสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทั้งนี้ การสอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หรือการสอบ NT จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล

แชร์หน้านี้