ปภ. 8 จัดกิจกรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข่าวสังคม

ปภ. 8 จัดกิจกรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่อาคารโดมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

เนื่องด้วย ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “วัน อปพร.” และปี พ.ศ. 2564 นี้ ตรงกับวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2564 ในเขตจังหวัดรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์ และตาก โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมารวมโครงการ จำนวน 500 คน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ได้ติดตามและพัฒนางานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดมา ทั้งด้าน การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นปัจจุบัน การเพิ่มศักยภาพ และจัดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 ขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบาย และทิศทางการปฏิบัติภารกิจ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ผู้บริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม “วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเสริมการใช้เทคโนโลยี สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อน ปภ. 4.0

แชร์หน้านี้