สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
ข่าวการศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมี ข้าราชการครู พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมในพิธี


การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มาเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 7 ราย โดยเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือสำหรับข้าราชการ ที่เข้ารับพระราชทาน จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายสุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

2. นายประจักษ์  ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

3. นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

4. นายสมชาย  ทิมะณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

5. นางสาวจิรพรรณ์  ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6. นางวาสนา  อินทรสูตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

7. นางปุณิกา  เรืองวงษ์ ข้าราชการบำนาญ

แชร์หน้านี้