วท. กำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับหน่วยงานราชการ
ข่าวการศึกษา

วท. กำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับหน่วยงานราชการ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ หน่วยงานราชการ โดยมี นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีลงนาม

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 กับ หน่วยงานราชการ ในการผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นการพัฒนากำลังคนให้พร้อมกับตลาดแรงงาน ตามแผนงานพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และประกอบธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีหน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่เทศบาลตำบลเทพนคร, เทศบาลตำบลนครชุม, เทศบาลตำบลปากดง, เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย, องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม, องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้, องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม, องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 วิทยาลัย ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้