สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข่าวการศึกษา

สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รร.บ้านเทพนคร รับการประเมินการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ มะณู พร้อมด้วย นายสำราญ คงธนะ, นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ, นายชลอ วัตตเสรี ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โดยมี นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่มัคนายกน้อย สามารถอาราธนาศีล ๕ อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายทาน และกล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้ถูกต้องนักเรียนเข้าใจความหมายของศีล ๕ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล ๕ เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยได้ และนักเรียนนำความรู้ศีล ๕ ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมตรุษจีนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเสริมสร้างประสบการณ์ ที่บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นการจักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและเสริมสร้างประสบการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจานี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงเชิดสิงโต การเต้นประกอบเพลง เป็นต้น

เฉาก๊วยชากังราว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระ โดยมี พนักงานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม ทุกวันพระนั้น เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เกิดสติในการดำเนินชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจ ปัจจุบัน ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมตามสถานศึกษาๆ ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และ ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายอรัญ ปาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ นาคเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ผู้บริหารศึกษากลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะแบก ให้การต้อนรับ สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ พิจารณา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านลานข้างท่าว, โรงเรียนบ้านสุขขม (อนุสรณ์พลยงค์), โรงเรียนบ้านแคทอง, โรงเรียนบ้านวังตะแบก และโรงเรียนบ้านคุยประดู่ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกระบวยทอง, โรงเรียนบ้านสามขา, โรงเรียนบ้านคอปล้อง และโรงเรียนบ้านดงเย็น โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ยังเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านมา ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ยังคงคึกคักเช่นเดิม มีพ่อค้า แม่ค้า จากชุมชนต่างๆ ได้นำผลผลิตทางการเกษตร และอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปพร้อมรับประทานมาจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละอย่างก็จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงนัก จึงทำให้มีประชาชนในเขตเทศบาลและจากตำบลต่างๆ ในอำเภอพรานกระต่ายเดินทางมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก โดยภายในตลาดแต่ละวัน จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณะสุขของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายลงพื้นที่มาดูแลประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าในตลาดอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินมาตราการในการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการจัดจุดล้างมือก่อนเดินทางเข้าตลาด จุดแสกนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลด้วย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายยังตลาดก็จะมีการนำแอลกอฮอล์เจลวางไว้บริเวณหน้าร้าน พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและชาวบ้านที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

รร.เจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเจริญสุขวิชาการ โดยมี นายธงชัย เกตุน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงาน ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน การงานเจริญสุขวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้น พื้นฐานของรัฐบาลที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและทั่วถึงทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม เทคโนโลยีและทัศนศึกษา โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาตลอดปีการศึกษา 2563 และเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงผลงานการสร้างสรรค์ของนักเรียนจึงได้กำหนดจัดงานเจริญสุขวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกัน แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะทั้งด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอนให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอน และชิ้นงานของนักเรียน เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมเจริญสุขวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม การแสดงบนเวที การแข่งตอบปัญหา กิกรรม Walk Rally วิชาการ โดยเน้นพัฒนาทักษะและแนวความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ปีที่ 6 การสาธิต การแสดงผลงานของนักเรียนและครูผู้สอนจากทุกระดับชั้น การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน

สมาคมวอลเลย์บอลจังหวัดกำแพงเพชร คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมาคมวอลเลย์บอลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดขึ้น โดยมี นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2564 ที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุต่างๆ ดังนี้ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี สำหรับทีมที่ได้เป็นตัวแทนสมาคมวอลเลย์บอลจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลช่องลม รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลช่องลม และโรงเรียนบ้านซับใหญ่ รุ่นอายุ 14 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลช่องลม และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหลวง และโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนลานกระบือวิทยา รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนขาณุวิทยา และโรงเรียนลานกระบือวิทยา รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนลานกระบือวิทยา รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2

แชร์หน้านี้