สรุปข่าวเด่นสุดสัปดาห์ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวการศึกษา

สรุปข่าวเด่นสุดสัปดาห์ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 โดยมี นายสุเทพ นาคนาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจคืนความสุข ให้ครูท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คุณครูที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาให้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจักได้เป็นขวัญ กำลังใจ เป็นเกียรติประวัติของผู้ได้รับสืบไป

ซึ่ง ชมรมได้ตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกและกลั่นกรอง จากผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูที่เป็นสมาชิกสังกัดชมรมทั้งสิ้น จำนวน 669 คน จัดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นโควตา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ครูผู้ทำคุณประโยชน์ เป็นผู้จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน, ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 คน, บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 คน, ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 3 คน, ครูดีเด่น จำนวน 53 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 แห่ง

"เฉาก๊วยชากังราว" มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 9.00น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร , ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธาน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา, นายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ร่วมกันบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ทั้งระบบข้อมูล งบประมาณ และจัดหาผู้เชียวชาญ ในการสอนและอบรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา คระครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมชมการแสดง นิทรรศการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา ที่บรรดานักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงและนำเสนอ

ทั้งนี้ หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ 1คัน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมีดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมรับมอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และ ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายอรัญ ปาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ นาคเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ผู้บริหารศึกษากลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะแบก ให้การต้อนรับ

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ พิจารณา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านลานข้างท่าว, โรงเรียนบ้านสุขขม (อนุสรณ์พลยงค์), โรงเรียนบ้านแคทอง, โรงเรียนบ้านวังตะแบก และโรงเรียนบ้านคุยประดู่ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกระบวยทอง, โรงเรียนบ้านสามขา, โรงเรียนบ้านคอปล้อง และโรงเรียนบ้านดงเย็น

โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโรงเรียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร้อยตำรวจเอกสายชล เกษอินทร์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม หัวหน้าสายตรวจโคบัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด โดยมี นางสาวศิริวรรณ กระต่ายทอง รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายกิจติสัญ หิรัญศรี ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย และรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่แก่ครูแกนนำในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

โรบินสันกำแพงเพชร บริจาคเลือดแก้ขาดแคลนช่วงโควิด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้างโรบินสัน สาขากำแพงเพชร นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนางยกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางรัชนี อัศวสุธีรกุล, คณะเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร แพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีพนักงานและผู้มาใช้บริการของห้างสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตกันจำนวนมาก นอกจากนั้นทางคณะเหล่ากาชาดยังได้ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคดวงตาและอวัยวะอีกด้วย

โดยการออกรับบริจาคโลหิตของคณะเหล่ากาชาด จะหมุนเวียนไปตามหน่วยงานราชการ และตามห้างร้านบริษัทในรอบ 3 เดือนต่อครั้ง แต่ละเดือนจะออกหน่วยประมาณ 5 ถึง 8 แห่งแล้วแต่โอกาส ซึ่งโลหิตที่ได้ทั้งหมดส่งให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดและใช้โลหิต ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องใช้โลหิตจำนวนมากจึงทำให้โลหิตขาดแคลนจากคลังเลือด

สำหรับการบริจาคโลหิตถือเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยผู้บริจาคโลหิตจะได้บุญมากเนื่องจากเป็นทำบุญด้วยเลือดในร่างกายซึ่งมีน้อยคนจะสามารถทำได้ อีกอย่างโลหิตที่บริจาคไปไม่ได้เจาะจงให้กับผู้ใด ถือว่าได้ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 35 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 23 ราย อวัยวะ จำนวน 22 ราย

กลุ่มสตรีกำแพงเพชร บริจาคเงินซื้อเครื่องตัดถ่างให้กู้ภัยสว่าง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มสตรีกำแพงเพชร นำโดยนางรัชนี อัศวสุธีรกุล ได้นำเงินสดจำนวน 66,500 บาท มอบให้กับคณะกรรมการมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน โดยนายเกียรติชัย จงมีความสุข รักษาการประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่าง ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถยนต์ และเหตุต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา

โดยกลุ่มสตรีกำแพงเพชร ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ว่ามีความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือแม่กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา จึงได้ร่วมกันมอบเงินสดจำนวนดังกล่าวมอบให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างสูง สำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ และบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ และไม่มีเครื่องมือช่วยเหลืองัดร่างของคนเจ็บออกมาได้นั้น หากมีการจัดซื้อเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และนำส่งรักษาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิก็จะลดน้อยลงไปด้วย สำหรับอุปกรณ์ตัดถ่างนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในช่วงวันปกติและช่วงเทศกาล มักมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและบางครั้งอาจมีเหตุใหญ่ซ้ำซ้อนกัน หากอุปกรณ์ตัดถ่างไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในแต่ละครั้งได้ทันท่วงที อาจทำให้แต่ละครั้งนั้นอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นอุปกรณ์ตัด-ถ่างจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แชร์หน้านี้