สพป. กำแพงเพชร 1 อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร 1 อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มอบหมายให้นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โดยมี นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะครูจากสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ และมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน และสามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีคุณลักษณะที่ดีในการแนะแนวและให้คำปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุขและพัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนมีเทคนิคในการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตได้ทุกสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

แชร์หน้านี้