จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินงานโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้ มีสถานศึกษาส่งทีมเข้าประกวดทั้งสิ้น ๔๕ ทีม และระดับประถมศึกษาจำนวน ๑๙ ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖ ทีม การประกวดสวดบรรยายธรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ และ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประกวดฯ จึงขอกราบนมัสการขอบพระคุณและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แชร์หน้านี้