รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู
ข่าวการศึกษา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 โดยมี นายสุเทพ นาคนาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


การจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจคืนความสุข ให้ครูท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คุณครูที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาให้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจักได้เป็นขวัญ กำลังใจ เป็นเกียรติประวัติของผู้ได้รับสืบไป


ซึ่ง ชมรมได้ตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกและกลั่นกรอง จากผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูที่เป็นสมาชิกสังกัดชมรมทั้งสิ้น จำนวน 669 คน จัดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นโควตา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ครูผู้ทำคุณประโยชน์ เป็นผู้จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน, ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 คน, บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 คน, ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 3 คน, ครูดีเด่น จำนวน 53 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน และรางวัลสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 แห่ง

แชร์หน้านี้