จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม เปิดโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ บ้านคลองเรือ จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม เปิดโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ บ้านคลองเรือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือน บ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ต้องชะงักงัน ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว หลายบริษัทต้องปิดตัวลง ประกอบกับความตื่นตระหนก ของผู้คน ในการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้แปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผัก สวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขยายต่อเนื่องสู่ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้“การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน มีครัวเรือนที่ร่วมปลูกผักสวนครัว จำนวน 145,023 ครัวเรือน ร้อยละ 93.89 โดยพบว่าครัวเรือน ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในยามเกิดวิกฤต โดยที่ไม่ต้องซื้อหาจากภายนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่าย และเหลือนำออกขายทำให้เพิ่มรายได้ ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ประจำตำบลครอบคลุมทุกตำบล

แชร์หน้านี้